Privacy reglement Eersel

In dit reglement is vastgelegd wat het bestuur van Nieuwe Levenskracht Eersel doet met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Het bestuur
Het bestuur bestaat doorgaans minimaal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het bestuur die geen specifieke functie of taak hebben worden bestuurslid genoemd. Alle leden van het bestuur zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Donateur
Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Nieuwe Levenskracht Eersel van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat Nieuwe Levenskracht Eersel hierdoor beter haar doel kan nastreven. In de meeste gevallen gebeurt dit door middel van een jaarlijks terugkerende betaling.

Doelgroep
De doelgroepen van Nieuwe Levenskracht zijn ouderen, personen die ziek en/of eenzaam zijn en personen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zij worden regelmatig bezocht door medewerkers van de ziekendienst en/of worden uitgenodigd voor een activiteit.

Medewerker
Een medewerker is hij/zij die het bestuur ondersteunt met allerlei hand- en spandiensten voor de hierboven genoemde doelgroepen.

Persoonsgegevens
Van de medewerker zijn de volgende gegevens opgenomen: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, (indien bekend) e-mailadres, vanaf wanneer de medewerker zich inzet voor Nieuwe Levenskracht, welke activiteiten de medewerker verricht en aantekening jubileum.
De persoonsgegevens van de medewerker worden door een van de bestuursleden bij de medewerker opgevraagd waarna de gegevens door de secretaris in een overzicht worden opgenomen. Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde stichting en voor het raadplegen en inzetten van medewerkers. De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden.
Bij het neerleggen van de functie of bij overlijden worden de persoonsgegevens meteen uit het overzicht definitief verwijderd.

Van de donateur zijn de volgende gegevens opgenomen: voorletters en achternaam, adres, woonplaats, bedrag van de donatie, (indien gewenst) bankrekeningnummer en jaartal ingang donatie. Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen uitoefenen van de taken van de stichting.
Via een inschrijfformulier vult de donateur zelf alle persoonsgegevens in en plaats onderaan het formulier een handtekening. Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de donateur akkoord met het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens. Verder wordt op dit formulier een verwijzing gedaan naar dit reglement en aan de donateur wordt een exemplaar van dit reglement uitgereikt.

Het inschrijfformulier wordt meteen vernietigd bij overlijden van de donateur of wanneer de donateur zijn of haar donateurschap opzegt.
De persoonsgegevens van de donateur worden op een computer beheerd door de penningmeester. Hiervoor heeft hij/zij een Excel bestand gemaakt. Hij/zij zal regelmatig gegevens muteren. Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe vaste schijf.
Van de ouderen, zieken, eenzamen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking zijn de volgende gegevens opgenomen: voor- en achternaam en adres. De persoonsgegevens van deze doelgroepen worden door de coördinator ziekendienst beheerd. Het adres is nodig voor het bezoeken van de personen die in deze doelgroepen vallen.
De persoonsgegevens zullen nooit op een USB-stick worden gezet vanwege het gevaar van verlies.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Foto’s
Bij activiteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor een nieuwsbrief, website of presentatie bij een van de activiteiten. Mocht er iemand op de foto’s/beelden voorkomen en dit niet op prijs stellen, dan zal de wens van deze persoon worden gehonoreerd.

Datalek
Bij een datalek zullen de medewerkers, donateurs, ouderen, zieken, eenzamen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris of penningmeester daarvan een registratie bijhouden.

Privacybeleid van Nieuwe Levenskracht Eersel
Om alle donateurs te informeren over dit privacyreglement van Nieuwe Levenskracht Eersel zal dit reglement als bijlage bij de eerstvolgende nieuwsbrief worden gevoegd. Het reglement staat ook op de website.

781 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag